FINANCIEEL VERSLAG 2012

 

 

Algemeen

 

De afdeling is in het verslagjaar 2012 geconfronteerd met sterk teruglopende inkomsten van de HCC vereniging. Als gevolg hiervan zijn de ingediende begroting 2012 slechts voor een klein deel geaccordeerd door de vereniging. Extra opbrengsten werden verkregen uit de cursus, die in 2012 werd georganiseerd voor beginners.

Voor de zaalhuur in Voorburg werd een korting verkregen van 50% i.v.m. het beschikbar stellen van de beamer en het scherm.

 

Begroting 2012

De begroting van HCC Haaglanden moest worden samengesteld conform de nieuwe richtlijnen van HCC met betrekking tot een zgn. activiteiten begroting. Sinds 2010 wordt onderscheid gemaakt in Aanvragen Reguliere activiteiten (ledenbijeenkomsten e.d.), Aanvragen Niet-reguliere activiteiten (Open dagen, Regiodagen e.d.), Aanvragen hard-en software en Aanvragen bestuurskosten. Voor de bestuurskosten geldt voor een Regio het standaardbedrag van € 600.

 

Omdat het totaal bedrag van de door de groeperingen ingediende aanvragen hoger is dan de door de Ledenraad vastgestelde begrotingsbedragen voor de Activiteiten financiering zijn de aanvragen voor een zeer beperkt deel goedgekeurd. De goedkeuring had betrekking op de kosten voor zaalhuur en internet.

 

Exploitatie en begroting 2012

In bijlage 1 is naast de exploitatiegegevens ook de begroting 2011opgenomen ter vergelijking van de diverse posten. De boekingen zijn volledig door het hoofdkantoor verricht. Op lokaal niveau zijn er derhalve geen boekingsstukken aanwezig.

Aangezien er een positief saldo aanwezig was bij HCC Haaglanden werd niet het volledige budget uitgekeerd maar slechts € 3.600 van het goedgekeurd budget van € 4.555. Er werd derhalve € 955 minder budget ontvangen. Voor een deel werd rekening gehouden met de in 2012 door de verhuurders vastgestelde huurverhogingen, doch dit gebeurde niet in alle gevallen. In totaal werd een positief resultaat bereikt ten bedrage van € 237.

 

 

 

 

 

 

De penningmeester,

 

Menno Breijman

 

 


 

Bijlage 1

 

 

 

BEGROTING EN EXPLOITATIE 2012

 

Bestuursactiviteiten:

 

Baten

Ontvangen budget (standaard)               € 600 (begroot 600)

 

Lasten

Uitgaven bestuur                                               € 491

Bankkosten                                                       -       0

                                                                        --------     

Totaal                                                               € 491

                                                                        ---------

Saldo (positief)                                      € 109

 

 

 

Activiteiten dependances

Baten

Ontvangen budget zaalhuur                               € 3.000 (begroot 3.955)

Niet ontvangen budget                          €     955 (gefinancierd uit eigen positief saldo)

Opbrengsten uit cursussen                                 €     304          

                                                                        ญญ_______

Totaal                                                              € 4.259

 

Lasten

Activiteiten Zoetermeer                         € 2.296 (begroot 2.150)

Activiteiten Voorburg                                       €    579 (begroot 840)

Activiteiten Den Haag                                       €    578 (begroot 440)

Activiteiten Delft                                              €    500 (begroot 420)

Kosten hardware                                               €    178 (niet begroot)

                                                                        --------------

Totaal                                                              € 4.131

                                                                        ______

Saldo (positief)                                      €   128

 

 

TOTAAL RESULTAAT HCC-HAAGLANDEN                                  €   237