UITNODIGING

tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering 2013 welke zal worden gehouden op:

Maandag 3 juni 2013  aanvang 20.00 uur  (zaal open vanaf 19.30 uur)

 

in Ontmoetingscentrum Bijdorplaan ,   te Zoetermeer (2713 SZ)

 

 

Voorlopige agenda:                                                                     Document nr

 (ter inzage op website)

1.     Opening

2.     Vaststellen definitieve agenda                                                  ALV2013-1

3.     Mededelingen

4.     Ingekomen stukken

5.     Notulen van de vorige algemene ledenvergadering 2012            ALV2013-2

6.     Jaarstukken 2012

a. Jaarverslag 2012                                                                  ALV2013-3

b. Financieel verslag penningmeester 2012                                ALV2013-4

7.     Goedkeuring bestuursbeleid 2012

 
PAUZE

 

8.     Verkiezing bestuursleden  *)                                                     ALV2013-5

9.     Rondvraag

 

SLUITING, ca. 22.00 uur

 

Namens het bestuur
De secretaris:   Paul Stikvoort