Aantekeningen van de bijeenkomst met HCC Haaglanden leden

gehouden 26 juni 2012; aanvang 13:30 uur,

locatie: Wijkcentrum Bijdorp, Zoetermeer

 

 

Deel 1, Bestuursgedeelte

Aanwezig bestuur HCC Haaglanden: Paul TM Stikvoort en Tim Woldring. Verhinderd Menno, AM Breijman.

HCC- leden: zie presentielijst.

 

Aan het begin van de bijeenkomst geeft de voorzitter van deze bijeenkomst aan dat er geen verslag gemaakt kan worden van deze bijeenkomst. Maar wel zullen vragen en antwoorden op papier worden vastgelegd. Dit wordt rondgestuurd naar de aanwezigen van deze bijeenkomst. Deze kunnen hierop reageren; de reacties worden verwerkt in een definitief stuk dat in een volgende bijeenkomst, van dit karakter, zal worden voorgelegd.

 

Waarom geen echte ALV?

FinanciŽle zaken speelden voorheen een hoofdrol in de ALV. De financiŽle speelruimte is de laatste jaren echter drastisch ingeperkt door ingrijpen van de landelijke leiding van de HCC. Discussies hierover zijn daardoor nauwelijks nog zinvol. Voor HCC Haaglanden gaat het om de vrije verdeling van enkele honderden Euro's. Vaste kosten zoals voor zaalhuur, faciliteiten zoals Internetaansluiting en wat kosten voor voordrachten liggen nagenoeg vast en worden totnutoe gefourneerd door HCC-centraal.

De tweede reden is het Verenigingsbeleid. In toenemende mate wordt dit landelijk aangestuurd. Kijk naar de recent ingestelde HCC-Programmaraad die de richting voor de toekomstige HCC moet gaan uitzetten. Centraal wordt bepaald wel of geen HCC-dagen, aandacht voor de "thuis-HCC-er", het verdelen van activiteiten in Regulier en Niet-Regulier.

Niet de minste reden is dat het organiseren van een ALV meer voorbereiding en uitwerking vergt dan een bijeenkomst zoals die nu wordt beoogd te houden. Terwijl het nuttig effect van een ALV niet echt duidelijk blijkt.

 

Een ALV is vereist volgens statuten en/of reglementen van HCC-Haaglanden?

Bij de middagvoorzitter zijn dergelijke voorschriften onbekend. Volgens de vraagsteller zouden die op het Kadernet staan. Bekend is, bij het bestuur, wel dat ook bij andere Interessegroepen en/ of Regio's ook geen ALV'n meer worden belegd.

Nagekomen: het houden van minstens 1 ALV per jaar staat voorgeschreven in het Huishoudelijk Reglement van de HCC. Dit Reglement is gepubliceerd op ďHCC KadernetĒ en op www.hcc.nl onder verenigingen, punten 22.1-4

 

Welke en waar worden geen ALV meer gehouden?

Dit is, staande deze bijeenkomst, niet bekend en zal worden gerechercheerd. Dit voor zover inderdaad het houden van ALV'n nog steeds is voorgeschreven. Het is namelijk zo dat de laatste jaren Statuten en Reglementen van de HCC voortdurend worden aangepast aan actuele omstandigheden. Als blijkt dat een ALV moet, zal het bestuur dit nog voor eind 2012 organiseren.

 

Hoe gaat het met de HCC?

Na de afsplitsing van het computertijdschrift is de HCC permanent bezig met zich te heroriŽnteren. Het losmaken van het computerblad is gepaard gegaan met een gestage daling van het aantal HCC-leden. Nog steeds daalt het aantal leden met zo'n 1000/ maand. Het heeft voor de HCC-leiding de hoogste prioriteit deze daling te stoppen en zo mogelijk in een ledengroei om te buigen. In de hoogtijdagen stond de HCC op ongeveer 180.000 leden en nu zit de HCC op ongeveer 86.000 leden.

 

Komt de ledenafname door aanhoudende veranderingen in de organisatie?

De HCC-directie heeft daarnaar onderzoek verricht. Daaruit bleek dat van de afzwaaiers 1/3 dacht dat het lidmaatschap van de HCC nog gekoppeld was aan het computertijdschrift. Du moment dat zij erachter kwamen dat dit los van elkaar stond werd het HCC-lidmaatschap beŽindigd.

Een volgende groep met omvang van 1/3 waren HCC-ers die als provider van hun Internetaansluiting voor de HCC hadden gekozen. Door het later overstappen naar een andere provider, was lidmaatschap van de HCC niet meer nodig en kon op deze uitgave worden bespaard.

De laatste portie van ongeveer 1/3 opzeggende leden was een varia van redenen waaronder overlijden, bezuiniging, overstappen naar seniornet etc.

 

Waarom keert de HCC niet terug op zijn schreden en maakt weer 'n liaison met een Computerblad

De HCC onderhoudt goede relaties met Computerbladuitgevers. Dit blijkt uit de kortingsregelingen die zij heeft weten te bedingen. Overigens moet zo'n soort fusiestap worden goedgekeurd door de HCC-Ledenraad en die lijkt daar nog lang niet aan toe.

 

Wie heeft het voor zeggen bij de HCC? dat zijn toch de leden?

Dat is juist, maar de leden hebben geen individuele invloed. Dit gaat via de Ledenraad, dit is het hoogste gezag in de Vereniging. De Ledenraad telt maximaal 50 leden en wordt gekozen door de Ledenraad uit voorgedragen kandidaat-leden. De kandidaat-leden worden voorgedragen door de besturen van IG'n en Regio's. Uit de HCC Haaglanden zijn afgevaardigd en gekozen in de Ledenraad Menno Breijman (aftredend in 2014) en Paul Stikvoort (aangetreden in 2012).

Nagekomen: de procedure van verkiezing van Ledenraadsleden staat uitvoerig beschreven in het HCC Huishoudelijk Reglement.

 

Waarom kiest de Regio-ALV niet welke leden worden voorgedragen voor de HCC-Ledenraad?

Weet niet of dit ergens in de reglementen of statuten is geregeld?? Moet worden nagevraagd.

 

Wat heeft de HCC gedaan voor ledenbehoud?

Er zijn al meerdere pogingen geweest (nagekomen: revisie www.hcc.nl, kontakten leggen met scholen, ouderenorganisaties, meedoen TV-programma's, certificering). Als laatste wapenfeit is begin 2012 een Programmaraad ingesteld en bemand (zie eerder in deze notitie). De Programmaraad is inmiddels 1x bij elkaar geweest. Mogelijk effect van alle inspanningen verwacht de nieuwe directeur (Arda) van de HCC zal pas in het jaar 2014 merkbaar gaan worden.

Ook is dit jaar een nieuw HCC-blad gelanceerd: "De Digitale Wereld Van..........". Alle aanwezigen hebben dit blad afgelopen week in de bus zien vallen. De bedoeling van het nieuwe blad is vooral de onbekende "thuis-HCC-er" te bereiken en die weer het gevoel te geven dat hij/ zij bij de HCC hoort. Deze actie zal ongetwijfeld leiden tot nieuwe opzeggingen. Maar in z'n totaliteit hoopt de HCC op een positief effect en motivatie van ingedommelde HCC-ers om op te leven. In het blad staat een oproep van Arda om te reageren. Het blad zal dit jaar nog 2x verschijnen.

 

Waarom adverteert de HCC niet of te weinig ?.

De HCC adverteert wel in vakbladen. Heeft in sommige computerbladen zelfs eigen rubrieken. Verder denkt de HCC via andere wegen de nieuwe leden beter te kunnen binnenhalen. Bijvoorbeeld propageert de HCC hiervoor het geven van adequate cursussen op computergebied.

 

Waar vind ik gegevens over HCC-cursussen?

Die staan in de agenda van de HCC op www.hcc.nl. Om zelf 'n cursus/ lezing te organiseren staat een overzicht van cursus/ voordrachtmateriaal op het HCC-kadernet. Binnen HCC-Haaglanden is ook cursusmateriaal aanwezig van recent gegeven cursussen voor PC-beginners (nagekomen: in locatie Voorburg worden nog steeds cursussen gegeven).

 

Voor ledenbinding is een eigen Regio-tijdschrift noodzakelijk. Compusers en andere groeperingen hebben dit ook. Op z'n minst een regelmatig verschijnend nieuwsblad zou de HCC Haaglanden moeten uitgegeven. Waarom doet de HCC Haaglanden dit niet?

Helemaal mee eens, als zoiets gemaakt zou kunnen worden. Om hierin te voorzien is er bij de HCC-Haaglanden een vacature voor PR-activiteiten. Die vacature staat op www.hcchaaglanden.nl

 

Wie kijkt er nu op www.hcchaaglanden.nl? Er moet meer en nadrukkelijker onder de aandacht worden gebracht bijvoorbeeld een aparte bulkmail hierover rondsturen?

Het bestuur zal dit zeker gaan doen; bij gebrek aan de PR-man/ vrouw. Een peiling onder de aanwezigen geeft aan dat bijna iedereen de bulkmail heeft ontvangen en gelezen. Ook onze eigen website is algemeen bekend.

 

De FS-groep heeft een eigen nieuwsmail. Waarom wordt die niet breder verspreid en neemt het bestuur van HCC Haaglanden daar geen of onvoldoende kennis van?

Het bestuur zal zich hierin verdiepen en bezien wat dit voor meerwaarde heeft. Overigens zou eenieder die hier behoefte aan heeft zich kunnen inschrijven op de IG FS en zo deze nieuwsmail kunnen bemachtigen, Toch?

 

Waarom die grote letters gebruikt in de laatste bulkmail? De lay-out is zeer belangrijk. Het moet er appetijtelijk uitzien. Kan daar aandacht aan worden besteed?

Helaas heeft Uw secretaris deze gaven niet in voldoende mate. Hij houdt zich gereed voor elke inbreng en verbetering op dit gebied. Zijn ervaring is inmiddels wel dat smaken binnen de HCC zeer uiteenlopen. Zie de voortdurende discussies over de layout van onze website www.hcchaaglanden.nl

 

Hoe staat het met de budgetten voor 2012?

In de Ledenraad van juni 2012 zijn de begrotingen goedgekeurd. Daarmee is ook de begroting van HCC-Haaglanden vastgetimmerd. De bedragen staan op HCC-Kadernet. Wegens verhindering van onze penningmeester voor deze vergadering kan de dagvoorzitter niet op de details ingaan (tijd voor voorbereiding was te kort). De penningmeester heeft beloofd de cijfers z.s.m. na deze vergadering te mailen naar belanghebbenden en naar geÔnteresseerden (na aanmelding hiervoor).

 

Waarom komt de goedkeuring zo laat? Die had er al in januari moeten zijn.

Dit komt door de procedures. Eerst moeten alle begrotingen van IG'n en Regio's binnen zijn. Die moeten Centraal-HCC worden gesommeerd en beoordeeld. Dan volgt eerst een toetsing in de Ledenraad met mogelijkheid tot aanpassingen. Daarna de fiatteringronde. Het duurt inderdaad allemaal erg lang en misschien zijn er teveel schijven. Maar zoals door een van de aanwezigen al werd opgemerkt: welke invloed hebben wij daarop??

 

Er moet voldoende geld komen voor onze bijeenkomsten met voordrachten. Nu moet de spreker/ inleider grotendeels Pro Deo zijn werk doen.

De HCC - bij monde van de Directie en de meerderheid van de Ledenraad - hebben hier niet zoveel geld meer voor over. Zij zoeken naar andere bestemmingen voor het creŽren van inkomsten en/ of voor behoud van leden. Nagekomen: voorbeelden hiervoor Contacten met bedrijven, Webwinkel, Vrijwilligersdag, Verenigingsdag (voorheen HCC-dagen), huisblad, Ledenservice, verbetering website, contact onderwijswereld, contact mediawereld, bijscholing HCC-experts plus dat wat de Programmaraad daar in de toekomst nog aan toevoegt of wegneemt ?

 

Hoe komen wij nog aan meer geld voor onze clubbijeenkomsten

Hiervoor zijn creatieve ideeŽn nodig. Het organiseren van een workshop is hiervan een voorbeeld. Deze activiteit valt onder Niet Regulier en kan daardoor extra budget krijgen mits vooraf aangevraagd bij de HCC en aldaar goedgekeurd. De formulieren daarvoor lijken nu te omvangrijk en ingewikkeld (6 paginaís) per aanvraag. Er zijn nog andere mogelijkheden: Open Huis, Demonstratie, Excursie etcetc. Hoofdcriterium is Uniek, Vernieuwend, Eenmalig en heel belangrijk is het criterium ďpotentieel ledenwervendĒ..............

 

Kan er nog nieuwe hardware worden aangeschaft?

Dat kan nog steeds. Aanvraag met motivatie via de coŲrdinator indienen. Vooraf de beoogde aanschaf bespreken met ons hardware-bestuurslid wordt aanbevolen. Want de aanschaf van apparatuur van enige importantie wordt door HCC-Centraal afgehandeld.

 

Slotvraag naar de aanwezigen

Wat zijn Uw ideeŽn, voorstellen, suggesties, mogelijke inbreng om de HCC Haaglanden te vitaliseren?.

Zoals een HCC-lid al opmerkte dat het zo zonde is om zo'n goede Vereniging als de HCC te laten teloor gaan en te laten wegzakken. De toekomst zou dan worden dat de HCC uiteen gaat vallen in afzonderlijke levensvatbare clubjes die het nu ook al succesvol doen: Compusers, FS-groep, Geneologie, Robotica en nog anderen.

Maar, denk ik, zeer grotendeels gerund door Vrijwilligers, zonder gesalarieerde staf, die rondrijden in lease-autoís en omringd zijn door ingehuurde aannemers voor het bijhouden van het Ledenbestand, de incasso van contributies, het schrijven van software voor de HCC-website, het volschrijven van het HCC-huisblad.............

 

 

Deel 2 Na het bestuursgedeelte volgt nog een interessante presentatie door de heer Molhoek. Hij demonstreert hoe je de paginanummering in MS-Word in de war kunt brengen en daarna ook weer goed kunt herstellen.

Om 15:45 sluit onze coŲrdinator Julius deze bijzondere bijeenkomst.

 

Notities,†††††††††††††††††††††† secr. HCC Haaglanden