Jaarverslag
2011


 

Delft

 

Den Haag

 
     

 

 

Zoetermeer

 

Voorburg

 
      Tekstvak:INHOUD

 

 

 

 

Ÿ  2           INLEIDING

Doel van het jaarverslag en verantwoording van het beleid.

 

Ÿ  3           ALGEMEEN

Algemene informatie met betrekking tot HCC Haaglanden, zoals datum van oprichting en doelstelling van de vereniging.

 

Ÿ  4           WERKGEBIED

Het gebied waarbinnen de activiteiten van de Regio zich voltrekken.

 

Ÿ  5           ORGANISATIE

De interne organisatie van de vereniging, bestaande uit Dagelijks Bestuur , Algemeen Bestuur en diverse werkgroepen ter ondersteuning van het bestuur.

 

Ÿ  7           BESTUUR

De namen en functies van bestuursleden en de verdeling van de externe contacten in het desbetreffende verslagjaar.

 

Ÿ  8        BESTUURSVERGADERING

Aantallen vergaderingen en  onderwerpen die daar zijn besproken.

 

Ÿ  8           ALGEMENE LEDENVER-GADERING

Bijzonderheden m.b.t. de Algemene Ledenvergadering

 

Ÿ  9           ACTIVITEITEN

Een overzicht van activiteiten die door de vereniging in het verslagjaar zijn uitgevoerd

 

Ÿ  10         FINANCIEN

Bijzonderheden m.b.t. het financiële reilen en zeilen van de afdeling.

INLEIDING

 

 

 

HCCHaaglanden  geeft als Haaglandse organisatie duidelijk richting aan haar maatschappelijke taakopvatting met betrekking tot het behartigen van de belangen van haar leden die wonen in de Regio Haaglanden.

      

Het jaarverslag is het middel om expliciet verantwoording af te leggen over de invulling van haar taakopvatting. Het jaarverslag wordt gebruikt om specifieke mededelingen te doen over onderwerpen die voor de leden van de afdeling van belang zijn.

 

Tevens wordt verslag gedaan van de manier waarop in het afgelopen jaar aan de activiteiten is gewerkt en wordt ruime aandacht besteed aan commissies, werkgroepen en vrijwilligers, waar iedere non-profit organisatie niet buiten kan.

 

Tenslotte levert in hoofdstuk Financiën de laatste gegevens met betrekking tot de financiële situatie van de Afdeling Haaglanden in het verslagjaar  2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoetermeer, oktober 2012

 

Het bestuur

HCC Haaglanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALGEMEEN

 

 

HISTORIE

 

De HobbyComputerClub (HCC) Haaglanden is een groepering die onderdeel uitmaakt van de Vereniging HCC te Haarlem, die is opgericht op 27 april 1977.

 

 

De daarbij vastgestelde statuten zijn in 2011 gewijzigd in verband een reorganisatie van de vereniging.

 

De vereniging stelt zich ten doel haar leden maximale ondersteuning te bieden bij het verwerven van hardware, software en documentatie, evenals bij het gebruik van computers, programma’s voor persoonlijke doeleinden en bij de actieve behartiging van belangen teneinde een optimaal gebruik van de computer door haar leden te bevorderen.

 

 

De club tracht haar doel te bereiken door:

 

§  Het verzorgen van nieuwsbrieven en informatie bulletins;

§  Ondersteunen van haar leden door informatie en advies;

§  Het organiseren of doen organiseren van bijeenkomsten en evenementen

§  Het bevorderen van deskundigheid van haar bestuur, leden en vrijwilligers door het doen organiseren van cursussen en lezingen

 

 

WERKGEBIED

 

Het werkgebied van HCC Haaglanden is bepaald door de Landelijke Vereniging en omvat onder meer de volgende plaatsen: Leidschendam, Voorburg, Rijswijk, Wateringen, Kwintsheul, Alphen a/d Rijn, Bodegraven, Den Haag, Delft, Nootdorp, Pijnacker, Delfgauw,  Lansingerland, Naaldwijk, Honselersdijk, Maasdijk, Monster, Poeldijk, ’s-Gravezande, Zoetermeer, Benthuizen, Waddinxveen en Zevenhuizen. Gebleken is dat ook HCC leden lid zijn van Haaglanden, terwijl ze in andere plaatsen in Nederland wonen, zoals Rotterdam, Utrecht, Gouda, Breda en bij deze steden omliggende plaatsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ORGANISATIE

 


Teneinde de leden van HCC Haaglanden op een zo goed en volledig mogelijke wijze te voorzien van adequate informatie heeft de groepering een interne organisatie tot haar beschikking. Allereerst is er een taakverdeling tussen het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB) van de vereniging.

 

Het DB bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester; twee daarvan handelen gezamenlijk in rechte naar buiten en vertegenwoordigt daarom het bestuur van de groepering. Het DB regelt de dagelijkse gang van zaken en onderhoudt de rechtstreekse contacten met de Landelijke vereniging te Haarlem. Het AB ontwikkelt beleid, stelt dit beleid vast en voert dit uit ten behoeve van haar leden. Het bestuur van HCC Haaglanden  wordt gekozen door de gezamenlijke leden van deze Regio, tijdens de jaarlijks te houden Algemene Ledenvergadering (ALV).

 

Het secretariaat is gevestigd in Zoetermeer.

 

Daarnaast zijn vijf coördinatoren aangesteld, die het bestuur met raad en daad bijstaan en uitvoering geven aan specifieke activiteiten op een of meerdere locaties van HCC Haaglanden.

1.      Voorburg, De Groene Loper

2.      Zoetermeer, Bijdorplaan

3.      Den Haag, Leijenburg

4.      Delft, Wippolder

 

Voorburg De Groene Loper

 

Deze locatie vormt de activiteiten van met name de Flight Simulatorgroep en een Algemene computergroep. Naast lezingen, presentaties worden hier ledenbijeenkomsten georganiseerd.

De bijeenkomsten vinden op de 4e woensdag van de maand. Coördinator van de groep is Wim Arbouw

 

Zoetermeer Bijdorplaan

 

In deze locatie vinden  de activiteiten plaats van beginners en gevorderden. Eenmaal per maand komen hier ook de computer-borduurgroep HCC-leden bij elkaar. De bijeenkomsten vinden plaats op:

 

1e, 3e en 5e maandag vanaf 19.30 uur voor de doorgewinterde computergebruikers. Hier wordt ook hulp geboden bij computerproblemen. Er is een zeer uitgebreide leestafel.

 

2e en 4e Dinsdag vanaf 13.30 uur voor de computergebruikers die, door het volgen van lezingen, hun kennis willen uitbreiden

 

Naast lezingen, presentaties wordt getracht nieuwe activiteiten te brengen zoals bijvoorbeeld een Workshop, Open huis, jaarmarkt e.d.

Coördinator is: Julius Huistra

 

Den Haag Leijenburg

 

In deze locatie vinden  de activiteiten plaats van de Flight Simulatorgroep op de 2e zaterdag van de maand vanaf 12.00 uur . Coördinator van de groep is Wim Arbouw

 

Delft Wippolder

 

In deze locatie vinden  de activiteiten plaats van de fotogroep op de 1e en 3e donderdag van de maand vanaf 20.00 uur. Coördinator van de groep is Harry de Groot.


 

 

 

 


Organogram  HCC Haaglanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDENRAAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HCC Vereniging

Haarlem

Raad van Toezicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden

ALV

 

Regio HCC Haaglanden

bestuur

 

 

Werkgroep 1

Voorburg

FS groep

 

 

 

 

 

Werkgroep 2

Zoetermeer

Maandag

 

 

 

 

 

Werkgroep 3

Zoetermeer
dinsdag

 

 

 

 

 

Werkgroep 4

Den Haag

FS-groep

 

 

 

 

 

Werkgroep 5

Delft

Fotogroep

 

 

 

 

 

 

 

Overige groeperingen met betrekking tot computergebruik

        

 

 

 

 


5

 

5

 

 


BESTUUR

 

Aan het einde van 2011 waren de volgende bestuursleden actief voor de vereniging:

 

 

Voorzitter

 

 

Secretaris

Paul Stikvoort

 

Penningmeester/ vicevoorzitter

Menno Breijman

 

Bestuurslid Hard- & software

Tim Woldring

 

Bestuurslid

 

 

Bestuurslid

 

 

Bestuurslid

 

 

 

Het bestuur wordt tijdens de ALV uit de leden gekozen en bepaalt onderling de invulling van het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

               

Taken ten behoeve van de Landelijke vereniging   

·        Ledenraad:                                          A.M. Breijman & P.T.M. Stikvoort

·        Toetsingscommissie:                              A.M. Breijman

·        Commissie ActiviteitenFinanciering:     A.M. Breijman

 

Webmaster en Correspondentie: C.P. de Wolff & W. van der Zwan

 

Drukwerk: A.M. Breijman

 

 


 

BESTUURSVERGADERINGEN

 

 

 

Het bestuur vergadert normaliter eenmaal per maand met uitzondering van de maanden juli en december. In 2011 werd 9 maal door het bestuur vergaderd. Voornaamste onderwerpen die zijn behandeld zijn ledenbijeenkomsten, lezingen, benodigde hard- en software. Daarnaast kwamen de volgende onderwerpen ter sprake:

 

§  Werven van nieuwe leden

§  Benoemen coördinatoren

§  Nieuwsbrieven

§  Website HCC Haaglanden

§  Ruimte voor bijeenkomsten

§  Algemene Ledenvergadering

§  Financiën

§  Perikelen vereniging HCC

§  Correspondentie met HCC-leden

§  Begroting 2011

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

LGEMENE EDENVERGADERING

 


De Algemene ledenvergadering werd in 2011 niet gehouden op verzoek van de leden omdat er geen beleid kon worden ontwikkeld als gevolg van de slechte financiële situatie van de vereniging HCC. Ook de financiële zelfstandigheid van de afdeling is grotendeels afwezig. De ingediende begroting werd alleen vergoed voor de begrote zaalhuur & internetkosten, alsmede de vaste bestuurskosten.

 


 


ACTIVITEITEN

TEITEN HCC HAAGLANDEN

 

 

 

 

Voor de activiteiten van de afdeling wordt verwezen naar de website: www.hcchaaglanden.nl.

en naar de diverse links van de dependances Leyenburg, Wippolder, De Groene Loper en de Bijdorplaan. Hierin staan de actuele agenda m.b.t. de diverse activiteiten

 

Onder verslagen zijn de reportages opgenomen van de bijeenkomsten in Zoetermeer.

 

FINANCIEN

 

EXPLOITATIE EN BEGROTING 2011

 

Algemeen

 

Sinds enkele jaren wordt de financiële administratie volledig gevoerd door de HCC-vereniging te Haarlem. De diverse penningmeesters van de groeperingen fungeren slechts als kassier voor de betalingen van de facturen en declaraties. In 2011 is een budget toegekend voor:

 

Ř Bestuurstaken (€ 600)

Ř Reguliere activiteiten voor de zaalhuur & huur van internet (€ 5.331)

Ř Specifieke bijdrage voor reguliere/ niet-reguliere kosten (€ 971)

 

Bestuursactiviteiten:

 

Baten

Ontvangen budget (standaard)                          € 600

 

Lasten

Uitgaven bestuur                      € 555

Bankkosten                                   38

                                               ----------   

Totaal                                                             € 593

                                                                       ----------

Saldo (positief)                                                     7

 

 

Activiteiten dependances:

 

Baten

Ontvangen budget zaalhuur      € 5.331 (begroot 5.325)

Restituties Leyenburg                   216 (begroot 216)

Ontvangen ledenwerf premie        255 (niet begroot)

                                                                       --------------

Totaal                                                             € 5.802

 

Lasten

Activiteiten zoetermeer            € 2.992 (begroot 3.050)

Activiteiten voorburg       446 (begroot 900 w.v. 50% korting gebruik beamer & scherm)

Activiteiten Den Haag      538 (begroot 550)

Activiteiten Delft             674 (begroot 570)

                                               --------------

Totaal                                                             € 4.650

                                                                       --------------

Saldo (positief)                                                € 1.152