ALV2012-2

 

Notulen Algemene Ledenvergadering HCC Haaglanden 2011

Maandag 2 mei 2011, 20.00 uur in locatie Bijdorp, Zoetermeer.

 

Concept Agenda:                                                                                             Document nr

 

1.            Opening

2.            Vaststellen definitieve agenda                                                      ALV2011-1

3.            Mededelingen

4.            Ingekomen stukken

5.            Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 19 april 2010            ALV2011-2

6.            Jaarstukken 2010

a.    Jaarverslag 2010                                                                       ALV2011-3

b.    Financieel verslag penningmeester 2010                            ALV2011-4

7.            Goedkeuring bestuursbeleid 2010

 

PAUZE

 

8.            Verkiezing bestuursleden *)                                                          ALV2011-5

9.            Activiteiten                                                                                         ALV2011-6

10.         Rondvraag

 

Sluiting

           

               *) De secretaris dhr. P.T.M. Stikvoort  treedt af en stelt zich beschikbaar           

 

 

 

Aanwezigen: zie presentielijst in bijlage

 

  1. De penningmeester, de heer Menno Breiman, zal de vergadering leiden. Hij opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij deelt mede dat de secretaris, de heer Paul Stikvoort, wegens vakantie niet aanwezig is en vraagt de heer Tim Woldring de notulen te verzorgen. Voorts heet hij de heren Siegfried de Ruiter en Bert Fijen van het centraal kantoor welkom bij deze vergadering.

 

  1. De concept agenda wordt goedgekeurd en wordt de definitieve agenda.

 

  1. Er zijn geen mededelingen.

 

  1. Er zijn geen ingekomen stukken.

 

  1. De notulen van de ALV 2010 worden vastgesteld.

 

  1. Jaarstukken 2010

6a.    Jaarverslag 2010

            Het verslag wordt per pagina doorgenomen.

            Op pagina 8 moet de tweede webmaster opgevoerd worden.

            Verder geen opmerkingen.

Jaarverslag wordt vestgesteld.

6b.    Financieel verslag 2010     

            Het verslag wordt per pagina doorgenomen.

            Op pagina 4 moet 31-12-2010  vervangen worden door 31-12-2009.

            Verder geen opmerkingen.

Financieel verslag wordt vestgesteld.

 

 

  1. Geen opmerkingen.

 

Gezien de snelheid waarmee we door de stukken vliegen wordt besloten de pauze te verplaatsen.

 

  1. Verkiezing bestuursleden.

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld voor een bestuursfunctie.

De secretaris, de heer Stikvoort, treedt af maar stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn.

De ALV gaat akkoord met de herbenoeming.

De vacature voor een voorzitter blijft open staan.

 

  1. Activiteiten

Vraag van Gerard v.d. Woud;

Is binnen Haaglanden alleen Windows in gebruik als besturingsysteem of zijn er ook andere systemen in gebruik zoals bijvoorbeeld Mac.

Voor Mac gebruikers is er een speciale club in Utrecht.

 

 

PAUZE  15 minuten

 

 

 

  1. Rondvraag

Vraag van Jan Waterreus:

Er zijn in Den Haag weinig tot geen activiteiten.

Er was iets in Honselersdijk maar dat is doodgebloed.

Alleen Flight Simulator zit in Den Haag en Voorburg.

Antwoord:

Om activiteiten te beginnen heb je mensen nodig die de kar willen trekken (coördinatoren). Maar die zijn moeilijk te vinden.

 

Vraag van Wim van Kralingen:

Hoe kan het dat we geld op de bank hebben en er niet aan mogen komen.

Hoe komen we aan geld?

Antwoord:

In 2008 is er de zogenaamde activiteiten financiering ingevoerd.

In 2009 hebben we een begroting ingediend, die is niet gehonoreerd.

We hebben wel de huur voor de panden gekregen plus nog iets voor activiteiten.

Voor 2010 hetzelfde verhaal.

 

Voor dit jaar hebben we weer extra geld aangevraagd voor activiteiten.

De reserves die op de bank staan mogen niet worden aangesproken omdat dit geld van HCC centraal is. Een deel van dit geld is al teruggestort naar HCC Centraal.


Vraag van Julius Huistra:

Voor de coördinatoren is er vast bedrag beschikbaar. Is er al een verdeelsleutel.

Antwoord:

In de bestuursvergadering van 4 maart j.l. is een voorlopige verdeel sleutel gemaakt.

 

Vraag van Ad van Leeuwen:

Wat is het toekomst perspectief van HCC.

In de komende ledenraadsvergadering in Juni zal er weer gesproken worden over de toekomst.

Menno’s insteek hierbij zal zijn meer geld te steken in leden behoud dan in leden werving.

 

Vraag van Julius Huistra:

Is er al nagedacht over een coördinator voor de maandagavond.

 

Na enige discussie is Julius bereid gevonden het coördinatorschap op zich te nemen.

De ALV stemt hiermee in.

 

 

Sluiting

 

De vergadering wordt gesloten om 21.00 uur.

De aanwezigen worden uitgenodigd voor een consumptie op kosten van HCC-Haaglanden


Bijlage bij notulen ALV 2011

 

Presentie lijst:

 

Breijman Menno               Penningmeester

Doorn Kees van

Groot Harry de

Heuvel Ad v.d.

Huistra Julius

Kralingen Wim van

Leeuwen Ben Van

Liem T.S.

Middag Nico

Molhoek Rinus

Németh Jan

Németh Marianne

Reijke Andre                      Bestuurslid

Staal Buddy v.d.

Tigchelhoven Roel van

Verbeek Henk

Visser Dick

Vielvoije Henk

Waterreus Jan

Weldring Loek

Woldring Tim                     Bestuurslid

Wolff Kick de

Woltering Wim

Woud Gerard v.d.

Zwan Wouter v.der

 

 

Fijen Bert

Ruiter Siegfried de