UITNODIGING

tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering 2012 welke zal worden gehouden op:

Maandag 5 novemberl aanvang 20.00 uur  (zaal open vanaf 19.30 uur)

 

in Ontmoetingscentrum Bijdorplaan ,   te Zoetermeer (2713 SZ)

 

 

Voorlopige agenda:                                                                                                  Document nr

 (ter inzage op website)

1.     Opening

2.     Vaststellen definitieve agenda                                                                               ALV2012-1

3.     Mededelingen

4.     Ingekomen stukken

5.     Notulen van de vorige algemene ledenvergadering                                              ALV2012-2

6.     Jaarstukken 2011

a. Jaarverslag 2011                                                                                               ALV2012-3

b. Financieel verslag penningmeester 2011                                                          ALV2012-4

7.     Goedkeuring bestuursbeleid 2011

 
PAUZE

 

8.     Verkiezing bestuursleden  *)                                                                                  ALV2012-5

9.     Begroting 2013                                                                                                      ALV2012-6

10.  Activiteitenfinanciering                                                                                           ALV2012-7

11.  Rondvraag

 

SLUITING, ca. 22.00 uur

 

Namens het bestuur
De secretaris: Paul Stikvoort