Verslag Algemene Ledenvergadering HCC Haaglanden 2007
Zaterdag 10 maart 2007, 14.00 uur in De Groene Loper, Van Royenstraat 2 te Voorburg

Agenda: Document nr
1. Opening
2. Vaststellen definitieve agenda ALV2007.1
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d februari 2006 ALV2007.2
6. Jaarstukken 2006
a. Jaarverslag 2006 ALV2007-3
b. Financieel verslag penningmeester 2006 ALV2007.4
c. Verslag kascommissie 2006
7. Decharge bestuur m.b.t. financiële verantwoording en beleid
8. Verkiezing bestuursleden *) ALV2007.5
9. Begroting 2007 ALV2007.6
10. Beleidsplan 2007, speerpunten uit het beleid ALV2007.7
11. Benoeming / aftreden commissieleden
12. Rondvraag

1.
Mw. M.A. Nemeth opent de vergadering met de mededeling dat dhr. Breijman de vergadering zal leiden.
Dhr. J. Vonk vraagt of het bestuur zich wilt voorstellen:
Mw. M.A. Nemeth is de voorzitter a.i. sinds begin 2006 en het meest actieve bestuurslid, want zij is coördinator van maar liefst 3 bijeenkomsten. Dhr. A.M. Breijman is sinds maart 2006 penningmeester a.i., maar heeft ook een tijdje het secretarisschap gedaan maar een dubbelfunctie bij een bezetting van 3 bestuursleden was niet gewenst door Haarlem en ingevolge het HR. Dhr. A.J.J. van Leeuwen is sinds 5 jaar hardware manager, is correspondent en webmaster en heeft de functie secretaris a.i. toegewezen gekregen.
Er is grote vraag naar een secretaris en coördinatoren.

2.
De agenda wordt goedgekeurd

3.
Dhr. A. Karting vraagt wat het beleid is tav. De inkoop Hardware. Dit komt later in de begroting verder ter sprake. De volgende mededelingen werden gedaan:
Dhr. Van Leeuwen: meldt echter dat we zinnig proberen te investeren in hardware en dat het opgespaarde kapitaal wellicht in de toekomst van pas zou kunnen komen omdat de subsidie van Haarlem wellicht wordt stopgezet (i.v.m. tekorten landelijke HCC). Verder is er in 2006 een projector met muurscherm ingekocht en laten installeren voor Voorburg, een Athlon64 machine en een laptop voor het Stadshart, een Beamer en een Game PC voor de FS groep.
Dhr. Breijman: geeft een uitgebreide toelichting over de punten die zijn besproken tijdens de ALV van de ledenraad in Utrecht. Momenteel wordt 79% van alle inkomsten (van het lidmaatschap e.d. ) afgedragen aan IDG, de resterende 21% is voor de Landelijke vereniging, de afdelingen en gebruikersgroepen, hetgeen voor Haaglanden – met zijn 12.000 leden – neerkomt op circa € 27.000/jaar. Door die constructie kwam het verlies op 1,4 miljoen en zou het reserve kapitaal van 5 miljoen na 4 jaar op zijn. Daarom wilt het Landelijk bestuur reorganiseren en is een interim directeur benoemd om dit te organiseren. Naast de reorganisatie van het Haarlemse kantoor is een marketing ontwikkeld, dat moet leiden tot een basislidmaatschap per 1 oktober 2007. In dit basislidmaatschap worden 4 segmenten geďntegreerd,vereniging, diensten, informatie en ondersteuning die ten behoeve van de leden worden ontwikkeld dit jaar. De inhoud van deze segmenten is tijdens de vergadering aan de leden getoond.
De overeenkomst met IDG wordt open gebroken en als ze er niet uit komen dan wordt de overeenkomst beeindigd met IDG.
De contributie voor het basislidmaatschap zal worden verhoogd naar ongeveer € 22,50/jaar.

4.
Als ingekomen stuk is de brief van dhr. H. de Groot aangaande het weer toetreden tot de HCC gelederen van Delft (Wippolder). Dit zal bij de Rondvraag verder ter sprake komen.

5.
Er zijn geen vragen over de Notulen van de ledenvergadering van februari 2006. Er wordt echter gevraagd door Dhr. Karting wat er met het kapitaal gebeurt. Dhr. Breijman antwoordt dat dit op een rentemeer-rekening (Postbank) is gestort omdat dit de hoogst mogelijke rente oplevert bij depostbank.

6a.
Dhr. K.de Wolff vraagt waarom bij het jaarverslag op blz. 4 communicatie in het rijtje op de vierde plaats staat, terwijl alles juist begint met communicatie. Hiervan wordt kennis genomen en door dhr. Breijman werd medegedeeld dat communicatie inderdaad essentieel is voor alle beleidspunten.
6b.
Aangezien de boekhouding tegenwoordig online en op de server van Haarlem gebeurt, hebben zij volledig inzage in de financiën van onze afdeling. Het batig saldo was over 2006 € 5.397,- en de financiële gangen van de afdeling zijn gecontroleerd door Haarlem.
6c.
Het invoeren van de financiële gegevens door de penningmeester wordt centraal door Haarlem gecontroleerd en zonodig gewijzigd. Daarna volgt een definitieve vaststelling door HCC Haarlem van de jaarstukken (balans en verlies&winst).
Aangezien voor de kascommissie er twee leden actief moeten zijn om de controle te kunnen uitvoeren en de definitieve cijfers pas op 9 maart door Haarlem zijn vestgesteld is er nog geen controle uitgevoerd. De heren A. Karting en C. van Oosterhout zijn bereid om toe te treden tot de kascommissie, naast kascommissielid dhr. K. de Wolf .
De vergadering besluit tot het volgende:
De jaarstukken 2005 worden goedgekeurd
De jaarstukken 2006 zijn voorlopig goedgekeurd onder voorbehoud dat de kascommissie niets vindt dat tot afkeuring van de stukken kan leiden
Vanaf 2007 worden de stukken door de kascommissie uitgebreid gecontroleerd.

7.
Het bestuur wordt gedechargeerd m.b.t. het beleid over 2006 onder voorbehoud dat de kascommissie niets verdachts vindt dat tot heroverweging van dit besluit zal leiden.

8.
Het bestuur wordt herkozen (onder applaus). Er zijn geen vrijwilligers onder het publiek om het bestuur te completeren.
Wel hebben de heren J. Vonk en J.A.M. Verkerk toegezegd het bestuur te ondersteunen.

9.
De begroting 2007 wordt goedgekeurd. Dhr. A. Karting vraagt of het negatief saldo op de begroting wordt goedgekeurd maar niemand maakt hiertegen bezwaar.

10.
Het beleid 2007 is dat er meer lezingen en workshops gehouden worden. De dinsdagmiddaggroep functioneert uitermate goed en ook de herhalingen/toelichtingen op maandagavond zijn een heel goed initiatief! Ook de lezingen op de eerste donderdagavond v.d. maand van de borduurgroep zijn druk bezocht. Tevens de Themadagen in Voorburg zijn een groot succes gebleken tot nu toe.
Er is in het verleden geprobeerd een lezingen-commissie te vormen maar die is nooit van de grond gekomen. Ook de vraag om de dinsdaglezingen op zaterdag in Voorburg te herhalen wordt niet positief beantwoord. Daarom komt de investering in de presentatiemiddelen van Voorburg nog niet tot zijn recht.

11.
De kascommissieleden K. De Wolf, A. Karting en C. van Oosterhout zijn benoemd.

12.
Dhr. H. de Groot:
Delft kreeg in 2004/2005 in de Molshoek te hoge parkeerkosten. Daarom verhuisde hij op eigen initiatief naar de Wippolder. Het bestuur en sommige leden klaagden over onveilige buurt en te weinig goede parkeerruimte. Bovendien was er een inloop van niet-HCC-leden. Daarom had het bestuur destijds de locatie afgekeurd. Dhr. De Groot zegt dat die bezwaren blijken mee te vallen en dat hij nu een zeer enthousiaste schare mensen heeft die allemaal lid zijn.
Het bestuur belooft een keer (onaangekondigd) langs te komen en de zaken daarna te bezien.

Dhr. M. Molhoek:
Hoe moet kopij voor de website aangeleverd worden, want mijn HTML pagina’s worden ontdaan van opmaak/plaatjes en verschijnen gewoon als tekst. Dhr. Van Leeuwen antwoordt dat we met de site gebruik maken van Cascading Style Sheets (css). Dit betekent dat als je platte tekst invoert deze automatisch van opmaak wordt voorzien aan de hand van codes in de tekst. Dit garandeert een uniforme opmaak voor de hele site en geen lappendeken van Fonts, kleurtjes en achtergronden. Dit geeft een professionelere uitstraling. Zie daarvoor de HCC-net site. Dus gaarne platte tekst aanleveren, maar een ieder is natuurlijk altijd vrij een opmaak voorbeeld in Word te maken!


Deelnemers ALV 2007

Oosterhout C.G. Weldring L.
Karting A. Beij G.
Ligterink D. Rijn van J.
Aarts H. Groenendijk R.
Waterreus J. Nemeth J.
Vielvoije H.J.. Nemeth M.A.
Kortland W. Vonk J.E.C.
Groot de, H.E. Strons R.J.
Arbouw W. Verweij M.
Jansen W.G. Heuvel van de A.
Molhoek M. Ploeg van de I.
Tuurenhout F. Hofland L.
Sonneveld J. Roetman W.
Verkerk J.A.M. Verbernde H.C.M.
Wolff de C.P. Geldof-Schweiggart U.
Eufrasio M. Leeuwen van A.J.J.
Pommer E. Breijman A.M.